แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

24 ธ.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทษฏีใหม่ กองบริหารการคลัง 24 ธ.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 รายการ กองกฏหมาย 18 ธ.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ 1.จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต( Fisheries Map) 2.จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) 3.จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 4.เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 พ.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อสืบค้น 17 พ.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบการตรวจสอบตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW) (PPS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 05 พ.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ฯ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุน) โครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 09 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เรื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ฯ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นครศรีธรรมราช 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ฯ 2.โครงการจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ฯ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 2 ลำ 3.โครงการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ฯ จังหวัดพังงา 1 ลำ 4.โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาสฯ จ.สุราษฏร์ธานี 1 ลำ กองตรวจการประมง