ราคากลาง กรมประมง      


  • ราคากลาง กรมประมง
07 เม.ย. 2565  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 23 มี.ค. 2565  กพช. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 11 ก.พ. 2565  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 31 ม.ค. 2565  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 14 ม.ค. 2565  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีIOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 27 ธ.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 พ.ย. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 127 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 พ.ย. 2564  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง 14 ต.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 06 ต.ค. 2564  กตส. : ราคากลาง  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องอ่าน Microstrip Reader สำหรับตรวจยาปฏิชีวนะ โดยหลักการ ELISA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง