ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
14 ม.ค. 2565  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีIOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 27 ธ.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 พ.ย. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 127 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 พ.ย. 2564  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง 14 ต.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร