ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
27 ก.ย. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 ก.ย. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ (ซ้าย-ขวา) ของเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ (บังอร สายสิทธิ์) ของกองตรวจการประมง 20 ก.ย. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองตรวจการประมง 08 ก.ย. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองตรวจการประมง 07 ก.ย. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 13 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 30 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 31 ส.ค. 2564  กค. : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง 17 ส.ค. 2564  กบม. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดหาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 13 ส.ค. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมเรือดูดขุดขนาด 500 แรงม้า จำนวน 1 ลำ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืขกว๊านพะเยา 11 ส.ค. 2564  กอส. : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 10 ส.ค. 2564  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล