ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
31 ส.ค. 2564  กค. : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง 17 ส.ค. 2564  กบม. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดหาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 13 ส.ค. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมเรือดูดขุดขนาด 500 แรงม้า จำนวน 1 ลำ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืขกว๊านพะเยา 11 ส.ค. 2564  กอส. : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 10 ส.ค. 2564  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 22 ก.ค. 2564  กตส. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 16 ก.ค. 2564  กรป. : ราคากลาง  ราคากลางการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตทางการประมง 1 คัน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 12 ก.ค. 2564  กรป. : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) (PPS) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 21 มิ.ย. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 21 มิ.ย. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร