ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
25 ม.ค. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 28 ธ.ค. 2563  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 18 ธ.ค. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ธ.ค. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 ธ.ค. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง จำนวน 1 งาน ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กบม. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 25 พ.ย. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) (นอกน่านน้ำและกรมเจ้าท่า) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 พ.ย. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) การตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 พ.ย. 2563  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล