ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
20 เม.ย. 2564  กคพ. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 29 มี.ค. 2564  กรป. : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 มี.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (FisheriesMap) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 มี.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 มี.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 มี.ค. 2564  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 05 มี.ค. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองตรวจการประมง 04 มี.ค. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 22 ก.พ. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.พ. 2564  กตส. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง