ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
18 พ.ย. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) การตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 พ.ย. 2563  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 13 พ.ย. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ 3 คัน ของกองตรวจการประมง 04 พ.ย. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 2 ลำ ของกองตรวจการประมง 30 ต.ค. 2563  กพก. : ราคากลาง  ราคากลาง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 29 ต.ค. 2563  สลก. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ของสำนักงานเลขานุการกรม 28 ต.ค. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 26 ต.ค. 2563  กรป. : ราคากลาง  ราคากลาง งานต่อเติมรั้ว ยาวประมาณ 120 เมตร ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง และโรงตรวจสอบสินค้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 ต.ค. 2563  กรป. : ราคากลาง  ราคากลางโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 19 ต.ค. 2563  กพช. : ราคากลาง  ราคากลาง งานปรับปรุงระบบประปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี