ราคากลาง กรมประมง

  • ราคากลาง กรมประมง
22 ก.พ. 2564  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.พ. 2564  กตส. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 25 ม.ค. 2564  กปจ. : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 28 ธ.ค. 2563  กพท. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 18 ธ.ค. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ธ.ค. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 ธ.ค. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง จำนวน 1 งาน ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กตป. : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กบม. : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 25 พ.ย. 2563  ศทส. : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) (นอกน่านน้ำและกรมเจ้าท่า) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร