ราคากลาง กรมประมง

25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 09 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 14 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างรื้อถอนเสาวิทยุและติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์บนอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 13 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 10 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 30 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการทดสอบสารตกค้างแบบภาคสนาม 5 ชุด ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 30 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 29 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 22 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 17 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบ DR-site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 14 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 08 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา