ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
17 ม.ค. 2565  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2565  กปจ. : ประกวดราคา  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีIOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 14 ม.ค. 2565  กปจ. : ประกวดราคา  ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีIOT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 14 ม.ค. 2565  กปจ. : ประกวดราคา  ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการตั้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT (สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 14 ม.ค. 2565  กปจ. : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT (สนับสนุนการดำเนินโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริของกรมประมง) 14 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 13 ม.ค. 2565  กพท. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 12 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 12 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ