ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
30 ธ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเก็บข้อมูลและจัดพิมพ์งานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ธ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานจัดทำบันทึกข้อมูลด้านเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ธ.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 30 ธ.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 1นก6392 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 30 ธ.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ โครงการนำร่อง เพื่อทดสอบการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคเพื่อการฟื้นฟู และปกป้องแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 ธ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 19 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ธ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ธ.ค. 2564  กกม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 ราย ของกองกฎหมาย 29 ธ.ค. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการสวิทซ์กระจายสัญญาณเครือข่ายขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง