ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
29 ต.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (1260) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 29 ต.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (47508) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 29 ต.ค. 2564  กพท. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ต.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 28 ต.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ต.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ต.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ต.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ต.ค. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 28 ต.ค. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด