ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
31 ส.ค. 2564  กบม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไชเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 31 ส.ค. 2564  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (5,885) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (6,313) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (9,523) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (11,877) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (23,647) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2564  กค. : ประกวดราคา  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง 31 ส.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด