ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
23 ก.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 23 ก.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 23 ก.ค. 2564  กพท. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 22 ก.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 22 ก.ค. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 22 ก.ค. 2564  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 22 ก.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 22 ก.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ ใช้ในการปิดผนึกภาชนะบรรจุสินค้าประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 22 ก.ค. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 22 ก.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสแตนกดเจล จำนวน 1 รายการ (990) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง