ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
29 ก.ค. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 29 ก.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์จำแนกชนิด ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน (ณัฐชนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 ก.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์จำแนกชนิด ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน (ธัญญารัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 27 ก.ค. 2564  กตป. : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ของกองตรวจการประมง 27 ก.ค. 2564  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องเวบแคม จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 23 ก.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M6610G จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 23 ก.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง (สุณิสา) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 23 ก.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 23 ก.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว (ชนกพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 23 ก.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (นพรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง