ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
29 มิ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 มิ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 มิ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 มิ.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 มิ.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์จำแนกชนิด ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ของโครงการอ่งเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 มิ.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์จำแนกชนิด ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 มิ.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์จำแนกชนิด ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน (ธัญญารัตน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 มิ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถยนต์และเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าอาคารปรีดา กรรณสูต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 มิ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถยนต์ งานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์สำเนาจากเครื่องระบบดิจิตอล และเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าอาคารปรีดา กรรณสูต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 มิ.ย. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ