ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
21 พ.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 21 พ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสแตนกดเจล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 พ.ค. 2564  สลก. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกเทปคำกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าท่า ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม 21 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการวิจัยการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาช่อนทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 พ.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลและภาพถ่ายสัตว์น้ำในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 20 พ.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (1500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 20 พ.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (1500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 19 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างขยายรูปผู้บริหารกรมประมงพร้อมกรอบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 19 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง