ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
25 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 25 พ.ค. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 25 พ.ค. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำสูญญากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 25 พ.ค. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 25 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 25 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 25 พ.ค. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 25 พ.ค. 2564  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (1200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 25 พ.ค. 2564  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง