ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
31 พ.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 พ.ค. 2564  กกม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย ของกองกฎหมาย 31 พ.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 31 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสแตนกดเจล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 พ.ค. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 28 พ.ค. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมางานเก็บตัวอย่างปลากะตัก จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 27 พ.ค. 2564  กกม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองกฎหมาย 27 พ.ค. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 27 พ.ค. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด