ประกวดราคา กรมประมง

  • ประกวดราคา กรมประมง
30 เม.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 30 เม.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอน เคลื่อนย้าย และประกอบติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 29 เม.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 29 เม.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 28 เม.ย. 2564  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน สลม286 กรุงเทพมหานคร และหมายเลขทะเบียน กง6917 สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 28 เม.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (นอกงบประมาณ) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 27 เม.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 27 เม.ย. 2564  กตป. : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (มกราคมถึงมีนาคม พ.ศ.2564) ของกองตรวจการประมง 27 เม.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 27 เม.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สติ๊กเกอร์ติดตู้ปลา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด