ประกวดราคา กรมประมง

30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางาน จำนวน 19 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงตลอดสายการผลิตสินค้าประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) และระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบริการมอนิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ จำนวน 5 ล็อคอิน ของสำนักงานเลขานุการกรม 25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร