จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

17 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.โครงการระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 2.โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Fisheries Map) 3.โครงการระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE) และระบบการตรวจสอบมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW)(PPS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กฌ4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ชั้น5 และ ชั้น6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ขนาด 80x200 cm พร้อมโครงและกระเป๋า จำนวน 5 อัน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงบ่อปลาภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 4 แห่ง ของสำนักงานเลขานุการกรม 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ2541 ขอนแก่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองบริหารการคลัง 15 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 15 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างส่งตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ทำโรลอัพและไวนิล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ4530 กทม. จำนวน 1 คัน ของกองกฎหมาย 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงาน จ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์แฟ้มกรมประมง จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 09 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 09 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 09 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 08 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 27 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 03 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 02 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานบันทึกข้อมูลของกลุ่มการเงิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 01 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างทำสติ๊กเกอร์ QR Code จำนวน 34 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาชาวประมงเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือข่ายและเครื่องมือแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ รถบรรทุก(ดีดซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซ๊ ฯ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ พัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดงานสถาปนากรมประมง ปี 2563 ของสำนักงานเลขานุการกรม 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานสถาปนากรมประมง ปี 2563 ของสำนักงานเลขานุการกรม 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 3ฝ6184 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์นิสสัน หมายเลขทะเบียน 5ฝ4683 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายหน่วยงาน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 28 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ จ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ กองตรวจการประมง 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การประมง 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ของกองกฎหมาย 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 27 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (4,173) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 26 ส.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สถานที่สอบสัมภาษณ์ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 26 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์งานหนัก ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง