จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

07 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจการประมง 07 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 07 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารเม็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 07 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 06 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจการประมง 06 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 06 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 05 ม.ค. 2564  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาสื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในรูปแบบ DVD โครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสำเนาสื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในรูปแบบ DVD โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 30 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 105 รายการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางาน จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 4 เครื่อง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดนิทรรศการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ของกองตรวจราชการ 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 11 ราย ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการประสานงานและติดตามผลการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตามและตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ของเรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ได้แจ้งเข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 29 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 7 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด