จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างทำโรลอัพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 23 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการต่อเติมรั่ว ยาวประมาณ 120 เมตร ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดรัมเครื่องโทรสารของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประมงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแอปพลิเคชั่นออนไลน์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.โครงการระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 2.โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Fisheries Map) 3.โครงการระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE) และระบบการตรวจสอบมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW)(PPS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กฌ4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ชั้น5 และ ชั้น6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ขนาด 80x200 cm พร้อมโครงและกระเป๋า จำนวน 5 อัน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงบ่อปลาภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 4 แห่ง ของสำนักงานเลขานุการกรม 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ2541 ขอนแก่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 16 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองบริหารการคลัง 15 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 15 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างส่งตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ทำโรลอัพและไวนิล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 14 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 11 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ4530 กทม. จำนวน 1 คัน ของกองกฎหมาย 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงาน จ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์แฟ้มกรมประมง จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง