จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
06 ม.ค. 2565  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ำ และเปลี่ยนแหวนยางถังพักน้ำชักโครก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 06 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 06 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 06 ม.ค. 2565  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 06 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสแตนกดเจล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ม.ค. 2565  ศทส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 05 ม.ค. 2565  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 05 ม.ค. 2565  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2564) ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 05 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง