จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
22 เม.ย. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 22 เม.ย. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 22 เม.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 22 เม.ย. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 22 เม.ย. 2564  กพจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 อย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 21 เม.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 เม.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 เม.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 เม.ย. 2564  กพท. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง