จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
11 ม.ค. 2565  กตป. : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2564) ของกองตรวจการประมง 11 ม.ค. 2565  กนป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 11 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ม.ค. 2565  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 10 ม.ค. 2565  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 10 ม.ค. 2565  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 07 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 07 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 07 ม.ค. 2565  กอส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ