ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2020/05/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณ..    (2020/05/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรชนิดหัววัดรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพ..    (2020/05/19) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอน..    (2020/05/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน (บีพลัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเ..    (2020/05/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/05/19) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอน..    (2020/05/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/05/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณ ชั้น 3 อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉ..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/05/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ไวนิล ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/05/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น)..    (2020/05/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสาร จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/05/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่อ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/05/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/05/14) ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมง..    (2020/05/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อประปาที่แตกใต้อาคารสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเดินสายไฟเมนเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/05/14) ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมง..    (2020/05/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator) ของกองบริหารจัดการเรือประมงแ..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน (ชบาเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการ..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการเลี้ยงปลาในนาข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2020/05/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900