ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2019/10/09) ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2019/10/09) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2019/10/09) ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/10/09) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 ราย ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2019/10/08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/10/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานรับ-ส่งเอกสารและงานด้านสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/10/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎ..    (2019/10/02) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน..    (2019/10/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการเช่าโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดกองคลัง ชั้น 1, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางาน จำนวน 11 ราย ของกองคลัง..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ระยะที่ 2 ในการรองรับแลกเปลี่ยนเรือประมงและควบรวมใบอนุญาต..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภาย..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทค..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงตลอดส..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/30) ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบหนังสือรับรองปลาป่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900