ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2018/12/06) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/12/06) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/12/06) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/30) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/12/11) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถยนต์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/11/27) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแ..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/12/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ขนาด B5 พร้อมเข้าเล่มไสกาว จำนวน 29 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองต..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900