ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายชื่อ และตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2019/02/15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา..    (2019/01/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/02/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 1 และ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900