แผนจัดซื้อจัดจ้าง


   (2019/05/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองต..    (2019/05/17) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เค..    (2019/05/16) เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ศูนย์เทศโนโลยีส..    (2019/05/13) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตะเพียน จำนวน 1 งาน สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/08) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถุกต้องของสมุดบันทึกก..    (2019/04/25) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาติทำการประมงแบบอิเลคทรอนิกส์(..    (2019/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง..    (2019/04/05) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเ..    (2019/04/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2019/04/01) เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900