แผนจัดซื้อจัดจ้าง


   (2019/08/07) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็คทรอนิกส์(e-Lice..    (2019/07/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ทำการประมง จำนวน 40,000 ใบ งบประมาณ 800,..    (2019/07/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/26) เผยแพร่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2019/07/26) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างติดตามเฝ้าระวังเรือประมง กองบริหารจัดการเรือประมงแล..    (2019/07/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการ จัดตั้งหน่วยผลิตอาหารสำหรับตัวอ่อน จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อส..    (2019/07/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการ จัดตั้งหน่วยผลิตอาหารสำหรับตัวอ่อน จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3..    (2019/07/23) เผยแพร่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับติดตามเฝ้าระวังเรือประมงโดยวิธีปร..    (2019/07/22) เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/11) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองบริห..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900