ราคากลาง


   (2019/05/08) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/16) ราคากลาง การจัดจ้างทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง จำนวน 1 งาน ของสำนักงานเลขาน..    (2019/05/16) ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำก..    (2019/05/13) ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/05/13) ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แ..    (2019/05/13) แบบแปลน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ..    (2019/05/08) ราคากลาง จัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับรองจากบริษัทห้องปฏิ..    (2019/04/30) ราคากลางจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2019/04/25) ราคากลาง จ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดก..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900