ราคากลาง


   (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/06) ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมผ้าม่านห้องประชุมตะเพียนทอง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/11/09) ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 34 รายการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/11/06) ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื..    (2018/11/02) ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/22) ราคากลางงานก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเลขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ของศูนย์วิจัย..    (2018/10/31) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/10/30) ราคากลาง โครงการจัดทำระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/26) ราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900