ราคากลาง


   (2018/12/27) ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเรือในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒ..    (2018/12/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..    (2018/12/17) ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ..    (2018/12/14) ราคากลาง โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโ..    (2018/12/18) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง "คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงฉบับย่อ สำหรับประชาชน" จำนวน 100,000 แผ่น ข..    (2018/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..    (2018/12/14) ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2018/11/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2018/11/29) ราคากลาง จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำอ่างหยก ภายในพระที่นั่งวิมนาเมฆ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900