ประกวดราคา


   (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประมงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแอปพลิเคชั่นออนไลน์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการ..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมง..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุม..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กฌ4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุม..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ชั้น5 และ ชั้น6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ขนาด 80x200 cm พร้อมโครงและกระเป๋า จำนวน 5 อัน ของกอง..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงบ่อปลาภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 4 แห่ง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจ..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ2541 ขอนแก่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/16) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน..    (2020/09/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/14) เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ..    (2020/09/14) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2020/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ทำโรลอัพและไวนิล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/14) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    (2020/09/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    (2020/09/11) ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2020/09/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่..    (2020/09/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    (2020/09/10) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ4530 กทม. จำนวน 1 คัน ของกองกฎหมาย..    (2020/09/10) ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2020/09/10) ขอบเขตของงาน จ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2020/09/10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ..    (2020/09/10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    (2020/09/10) ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์แฟ้มกรมประมง จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    (2020/09/10) ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่..    (2020/09/10) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900