ประกวดราคา


   (2020/09/22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดรัมเครื่องโทรสารของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน..    (2020/09/22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่..    (2020/09/22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำแล..    (2020/09/22) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/22) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    (2020/09/21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/09/21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/09/21) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประม..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตร..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประมงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแอปพลิเคชั่นออนไลน์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการ..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2020/09/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมง..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุม..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กฌ4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุม..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ชั้น5 และ ชั้น6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1..    (2020/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ขนาด 80x200 cm พร้อมโครงและกระเป๋า จำนวน 5 อัน ของกอง..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงบ่อปลาภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 4 แห่ง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2020/09/16) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900