ประกวดราคา


   (2019/07/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดโซฟารับแขก และเก้าอี้ประชุม ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 5-200 องศาเซลเซียส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัย..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร (เกลือเม็ด) จำนวน 900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร (ใยแก้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900