ประกวดราคา


   (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (ศักยภาพการ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูล รายงานผล จัดทำรายงานความก้าวหน้าและประจำปี และจัดทำฐานข้อมูลของกิจก..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-04791-00, 01-031-07150-27 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900