ประกวดราคา


   (2019/03/26) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงาน จำนวน 20 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/03/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-05358-00 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ..    (2019/03/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์..    (2019/03/14) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำกา..    (2019/03/22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/03/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/03/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/03/22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certification System) ระยะที่ 5 จำนวน ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ จำนวน 6 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/21) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900