ประกวดราคา


   (2019/05/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/22) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2019/05/22) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2019/05/08) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/22) ประกาศผู้ชนะการจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of conduct (CoC) ที่ได้รับรองจากบริษัทห้อง..    (2019/05/22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุ..    (2019/05/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/05/16) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/21) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900