ประกวดราคา


   (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาขับรถยนต์รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2019/01/14) ประกาศผู้ชนะการให้เช่าบริการตรวจสอบสถิติ (Truehits Webstat) แบบ Https ของเว็บไซต์กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื..    (2019/01/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ (100 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสั..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900