ข่าวประกาศกรมประมง


   (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที..    (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเล (ปะการังเทียม)จังหวัดสตูล..    (2019/02/11) ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/02/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตทำการประมงฯ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก..    (2019/02/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certifi..    (2019/01/29) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการและวัสดุที่ชำรุด 9 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม..    (2019/01/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง..    (2019/01/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยและพัฒนา..    (2019/01/03) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900