ข่าวประกาศกรมประมง


   (2018/11/30) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)..    (2018/11/30) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมงมหิดล 3 ของเรือสำรวจประมงมหิดล โดยว..    (2018/11/21) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนว..    (2018/11/22) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ..    (2018/11/19) ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..    (2018/11/19) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา..    (2018/11/14) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการ อุตสาหกรรมประมงพื้น..    (2018/11/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก..    (2018/10/30) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดทำระบบ DR-Site ฯ และ โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนฯ ศูน..    (2018/11/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ของ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900