วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

  "เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน"

  พันธกิจ

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
  2. พัฒนาเทคโนโลยีการปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
  3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
  5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
  4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
  5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค

  ค่านิยม

  "We are FISHERIES"

  F = Friendly มีความเป็นมิตร
  I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
  S = Smart มีความสง่างาม
  H = Happiness มีความสุข
  E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
  I = Intelligence มีความฉลาด
  E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
  S = Simplicity มีความเรียบง่าย