หลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุุ้งฯ

    กรมประมงได้จัดทำระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้งและการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (รายละเอียด)

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ อาคารปลอดประสพ ชั้น ๔ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

    โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐-๑๕ ต่อ ๔๔๐๓

    โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๔๙