สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์

  แนวทางปฏิบัติตามประกาศ กรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศกรมประมง
  เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
  (รายละเอียด)

  Logbook คราด (รายละเอียด)
  Logbook เบ็ด   (รายละเอียด)
  Logbook ลอบ  (รายละเอียด)
  Logbook  อวนครอบ-ช้อนยก-แผงปูจั๊กจั่น   (รายละเอียด)
  Logbook  อวนล้อมจับอวนล้อมจับ (รายละเอียด)
  Logbook อวนล้อมจับ-อวนลอย-อวนติดตา (รายละเอียด)
  Logbook  อวนลาก-อวนรุนเคย(รายละเอียด)