วิสัยทัศน์-พันธกิจ

  วิสัยทัศน์  (กรมประมง)

  "เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

  พันธกิจ

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ
      ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
  2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
  3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
  5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
      ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

   

  ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ
                          ในการแข่งขัน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและ
                          คงความหลากหลาย
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  "We are FISHERIES"

  F   =   Friendly           หมายถึง   เต็มไปด้วยความเป็นมิตร
  I    =   Integrity                 ”        มีคุณธรรม จริยธรรม 
  S   =   Smart                    ”        มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง 
  H   =   Happiness            ”        มีความสุข 
  E   =   Enthusiasm           ”        มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  R   =   Responsibility       ”        มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ
  I    =   Intelligence            ”        มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม 
  E   =   Energy                  ”        มีกำลังและพลังทุ่มเท 
  S   =   Simplicity              ”        มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย