เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปี 2561

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปี 2561

 120 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง และมีความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการจัดการตลาดสินค้า พร้อมทั้งเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา(รับชมวิดีโอ)