เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ตรวจการประมง รุ่นที่ 14”

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ตรวจการประมง รุ่นที่ 14”

 92 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ตรวจการประมง รุ่นที่ 14” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงในด้านการปฏิบัติงานตรวจตรา ปราบปราม ผู้กระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จังหวัดระยอง (รับชมวิดีโอ)