เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐

  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐

 91 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ ซึ่งกรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานเอกชนต่างๆ จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการนี้ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม และการประกวดจัดตู้ปลา ผู้ชนะเลิศในการประกวดปลาสวยงามและสัตว์น้ำสวยงาม และการประกวดภาพวาดระบายสี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ถวายการรายงาน และ นางอุมาพร พิมลบุตร นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้ารับเสด็จ (รับชมวิดีโอ)