นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 73 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน ตามหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”(รับชมวิดีโอ)