พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี ๒๕๖๑

  พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี ๒๕๖๑

 130 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงออกถึงความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ 
การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาปิดอ่าวไทยรูปตัว ก แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน-๑๕ สิงหาคม ของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม-๓๐ กันยายน ของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (รับชมวิดีโอ)