วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 127 อ่าน   


       

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
การประชุมวิชาการประมง กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการด้านการประมง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งหัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการ ๙ สาขา ได้แก่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการประมงทะเล สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาโรคสัตว์น้ำ และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวม ๘๓ เรื่อง (รับชมวิดีโอ)