ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery Monitoring Center) กรมประมง

  ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery Monitoring Center) กรมประมง

 105 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเพื่อติดตามและเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery Monitoring Center) กรมประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจตรา ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง ณ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (รับชมวิดีโอ)