วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมประมงเปิดโครงการ "สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร" ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมประมงเปิดโครงการ "สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร" ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 96 อ่าน   


       

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมประมงเปิดโครงการ "สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร" ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) ให้กับกลุ่มเกษตรกร ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมาพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพรวม ๒๐ ศูนย์ โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ และมีนายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรรับมอบ (รับชมวิดีโอ)