วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ที่กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ที่กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

 100 อ่าน   


       

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ที่กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ต่อไปในอนาคต (รับชมวิดีโอ)