วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการแถลงข่าว มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่

  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการแถลงข่าว มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่

 101 อ่าน   


       

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการแถลงข่าว มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ โดยกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของทรัพยากร ในแหล่งน้ำจืดสาธารณะทั่วประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำจืดได้แพร่ขยายพันธุ์และมีใช้อย่างยั่งยืน (รับชมวิดีโอ)