วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคากุ้งตกต่ำ

  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคากุ้งตกต่ำ

 89 อ่าน   


       

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคากุ้งตกต่ำ ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ด้วยการลดราคาลูกพันธุ์ ค่าอาหารกุ้ง และปัจจัยการผลิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง (รับชมวิดีโอ )