กฎหมายด้านการประมงคู่มือ ชาวประมงพาณิชย์

..

คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์

คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์ ..

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ..

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที..

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง

มาตรา ๖ และ มาตรา ๗ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดเครื่องมือทำการประมงที่สามาร..

ประกาศกรมประมง หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ ) 

หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ )  มาตรา ๑๐ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙)

หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙) มาตรา ๒๕ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖)

หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖) มาตรา ๓๑ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ) มาตรา ๔๙ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)

หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒) มาตรา ๖๗ ..